05 May 2012
Məhsullar

Kataloqu buradan yükləyin
Mancanaq dəzqahı
Mancanaq dəzqahı neft quyularının istismarı zamanı ştanqlı quyu nasoslarının pərsəngli fərdi intiqalıdır ... ..Ardı

AzİNMAŞ-80BF, AzİNMAŞ-100BF və AzİNMAŞ-125BF Mobil qazma kompleksləri.
Mobil qazma kompleksləri neft və qaz quyularının qazılması və eləcədə əsaslı təmir işlərinin yerinə yetirilməsi üçün təyin edilmişdir. Qazma kompleksləri mülayim və soyuq makroiqlimli rayonlar şəraitində işləmək üçün nəzərdə tutulub. ..Ardı

UP-50, AzİNMAŞ-60BF (UP-60) və AzİNMAŞ-80BF (UP-80) Qaldırıcı qurğuları
UP-50, AzİNMAŞ-60BF (UP-60) və AzİNMAŞ-80BF (UP-80) qaldırıсı qurğuları, neft və qaz quyularının əsaslı tə’miri və qazılması zamanı, qazıma kolonun fırlandırılmasını, boruların və ştanqların qaldırılıb-endirilməsi və açılıb-bağlanması üçün tə’yin ed..Ardı

AZİNMAŞ-37BF və AZİNMAŞ-40BF (APRS-40) qaldırıjı qurğuları
AZİNMAŞ-37BF və AZİNMAŞ-40BF qaldırıjı qurğuları, neft və qaz quyularının tə’miri zamanı, nasos-kompressor borularının və ştanqların qaldırılıb-endirilməsi və açılıb-bağlanması üçün tə’yin edilmişdir. Eyni zamanda qurğular vasitəsilə quyudibində olan..Ardı

КАМАЗ yük avtomobilin şassisi üzərində quraşdırılmış УРБ-2.5A kəşfiyyat qazma qurğusu
Bu qurğu diametri 60.3 mm fırlanan qazma boruları ilə dərinliyi 200 metrəyə kimi və həmçinin dərinliyi 300 metrəyə kimi 50 mm qazma boruları ilə quyuları təmizləməklə, geofizik və struktur quyularının eləcə də şneklərlə qrup quyularının qazılması üçün təy..Ardı

Ц2НШ-560, Ц2НШ-750Б, Ц2НШ-450 və Ц2НШ-315 tipli xüsusi reduktorlar
Silindrik şevron dişli Novikov ötürməli ikipilləli xüsusi reduktorlar mancanaq dəzgahlarında və ştanqlı neft quyu nasoslarına aid başqa mexaniki intiqallarda istifadə edilmək üçün təyin edilmişdir. Reduktorlar mülayim və soyuq makroklimatik rayonlarda ist..Ardı

Qalldırıcı bucurqad ЛПР-60
Dənizdə yerləşən və stasionar vışka qurğuları ilə təchiz edilmiş, neft və qaz quyularının təmiri və mənimsənilməsi prosesində qaldırıb-endirmə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün təyin edilmişdir...Ardı

Qaldırıcı qurğu УПТ-32
Qaldırıcı qurğu dərinliyi 2400 metrəyə qədər olan neft və qaz quyularının cari və əsaslı təmirində qaldırıb –endirmə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün təyin edilmişdir. Mülayim iqlim rayonlarında istifadə edilir...Ardı

PV-204 uzun borudaşıyanı
PV-204 uzun borudaşıyanı, 805 t-dən yükü olan nəqliyyat vasitələri hərəkətinə imkan verən bütün yollarda, diametri 530 mm-dən 1420 mm-dək, uzunluğu 12m-dək olan boruları, həmçinin tikilməkdə olan boru kəmərləri boyunca, ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmu..Ardı

Tall sistemləri
Tal sistemi neft və qaz quyularının qazılması və təmiri prosesində qaldırıb-endirmə işlərinin yerinə yetirilməsi, qazma və qoruyucu kəmərlərin asılması üçün nəzərdə tutulur. ..Ardı

Polad qaz balonları
Polad qaz balonları maye karbohidrogen qazlarını (propan, butan və onların qarışığı) nəql etmək və qoruyub saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. ..Ardı

Balondaşıyan MQBD-80-250
Balondaşıyan xüsusiləşdirilmiş avtomobil kimi 27 l və 50 l-lik qaz balonlarını qazdoldurma məntəqəsi ilə istehlakçılar arasında daşımaq üçün nəzərdə tutulub ... ..Ardı

Mayeləşdirilmiş qaz daşımaq üçün avtosistern
Avtosistern mayeləşdirilmiş qazı nisbətən yaxın (400-500 km) məsafəyə daşımaq və qazdoldurma məntəqələrini qazla təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur...Ardı

Avtoemalatxana
Səyyar təmir qurğusu – Avtoemalatxana quraşdırma-bərpa, çilingər, qaynaq və qazla kəsmə profilli texniki təmir işlərinin operativ yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulur...Ardı

Qaldırıcı bucurqad ЛПТ-8
Stasionar qüllələri ilə təchiz edilərək, neft və qaz quyularının təmiri və mənimsənilməsi prosesində qaldırıb-endirmə əməlliyatlarının yerinə yetirilməsi üçün təyin edilmişdir. Mülayim iqlimli rayonlarda istifadə edilir...Ardı

Mancanaq dəzqahın dayaq düyünləri
Mancanaq dəzqahın dayaq düyünləri aşağdakılardı: - taraz dayağı - traversa dayağı - sürgü qolunun aşağı başlığının dayağı .....Ardı

İstilikdəyişdirici
İstilikdəyişdiricilər sənayedə, əsasən neftayırma və neftkimya müəssisələrində istiliyi bir maye fazasından digər maye fazasına ötürmək məqsədi ilə istifadə olunur ... ..Ardı

Elektrik qaldırıcısı EQ-30
Unifikasiya edilmiş elektrik qaldırıcısı, sonralar “Qaldırıcı” “Bakı fəhləsi maşınqayırma zavodu” TASC-də istehsal olunub və dəmiryolu lokomotivlərinin təkər cütünün dəyişdirilməsi zamanı istifadə edilir. Qaldırıcının istismarı zamanı pasportda qeyd olu..Ardı

Yükqaldırma qabiliyyəti 6 ton olan avtoqoşqu
Avtoqoşu yüklərin istənilən KaMAZ markalı dartıcı avtomobil ilə daşınması üçün nəzərdə tututlur. İki oxlu avtoqoşqu qabaq dönmə arabacığı ilə təchi olunmuş və rama tipli konstruksiyaya malikdir. Qoşqunun bütün təkərləri əyləclərlə və qabarit fənərlərlə..Ardı

HİDRODOMKRAT – 120
Hidrodomkrat – 120 quyularda baş verən qəza nəticəsində quyuda qalmış boru və qazma alətlərinin çıxarılmasına 120 tona qədər qüvvə tələb olunan hallarda istifadə edilməsi üçün nəzərdə tutulur...Ardı

DOMKRAT – 3
«Domkrat – 3» fərdi işlədilən elektrik mühərrik intiqallı mexaniki yivli domkrat olaraq, dəmir yol lokomotivlərin mühərrikinin və təkər cütünün qaldırılması üçün nəzərdə tutulur...Ardı

Spayder SQ 60-125
Spayder quyuya buraxılan boruları lazım olan vəziyyətdə saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Boruların sıxılması gövdədə yerləşdirilmiş 3 ədəd pazlı asqı vasitəsi ilə yerinə yetirilir...Ardı

İntiqal PM-0,3A
İntiqal 50 m-ə qədər olan su quyularında nasosları hərəkətə gətirmək üçün istifadə olunur...Ardı

Mühərrik-reduktor
Mühərrik-reduktor ümumi maşınqayırma tə'yinatlı ötürücü vəzifəsini daşıyır ... ..Ardı

Manifold
Manifold ГОСТ 13862-80-ə uyğun 1, 2 və 3-cü sxemlər üzrə işçi təzyiqi 35 MPa-ya qədər olan atqıya qarşı avadanlığı dəstləşdirmək məqsədi ilə istifadə olunur ... ..Ardı

Xomut 80-102
Bu xomut iki hissədən ibarət olub diametri 80-102 mm, təzyiqi 0,8 MPa olan su, neft və qaz kəmərlərində əmələ gəlmiş deşikləri bağlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur ... ..Ardı

KB3-8.5 klapanı
KB3-8.5 klapanı qazın balondan sızmasının qarşısını alan, həmçinin təzyiq ən yüksək nöqtəyə çatanda maye qaz hissəsinin balondan buraxılmasını tə'min edən tixaclı qurğudur ... ..Ardı

Deşik açmaq üçün qurğu
Bu qurğu təzyiq altında olan boru kəmərlərindəki maye axınını bağlamadan, həmin xətdən yeni istehlak xətti ayırmaq üçün nəzərdə tutulub. Qurğunun kinematikası elə qurulub ki, işçinin qüvvəsindən asılı olmayaraq, kəsici alətin bir dövründəki veriş həmiş..Ardı

Dəyirman
Horizontal fırlanma oxlu dəyirman dəndən un üyütmək üçün nəzərdə tutulub ... ..Ardı

Əlil arabası
Bu araba ayaqları şikəst əlillər üçün nəzərdə tutulub. Əlil arabası iki tipdə (A-1, A-2) hazırlanır ... ..Ardı

Xəbərlər